CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày có hiệu lực: 2021-01-01

1. Giới thiệu

 

Chào mừng đến với SSKPI.
SSKPI (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành www.sskpi.com (sau đây được gọi là “Dịch vụ”).
Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi điều chỉnh việc bạn truy cập vào www.sskpi.com và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin là kết quả của việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.
Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi (“Điều khoản”) chi phối tất cả việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cùng với Chính sách Bảo mật tạo thành thỏa thuận của bạn với chúng tôi (“thỏa thuận”).

2. Định nghĩa

 

DỊCH VỤ có nghĩa là trang web www.sskpi.com www.app.sskpi.com do SSKPI điều hành.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN có nghĩa là dữ liệu về một cá thể sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và thông tin khác thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc về chúng tôi).
DỮ LIỆU SỬ DỤNG là dữ liệu được thu thập tự động được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).
COOKIES là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).
NGƯỜI KIỂM SOÁT DỮ LIỆU có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc cùng hoặc chung với những người khác) xác định mục đích và cách thức xử lý dữ liệu cá nhân. Vì mục đích của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu của bạn.
NGƯỜI XỬ LÝ DỮ LIỆU (HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ) có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Người kiểm soát dữ liệu. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.
ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU là bất kỳ cá nhân sống nào là chủ thể của Dữ liệu Cá nhân.
NGƯỜI SỬ DỤNG là cá nhân sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng tương ứng với Chủ thể Dữ liệu, là chủ thể của Dữ liệu Cá nhân.

3. Thu thập và Sử dụng Thông tin

 

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

4. Các loại dữ liệu được thu thập

 

Dữ liệu cá nhân

 

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
0,1. Địa chỉ email
0,2. Tên và họ
0,3. Số điện thoại
0,4. Địa chỉ, Quốc gia, Bang, Tỉnh, ZIP / Mã bưu điện, Thành phố
0,5. Cookie và dữ liệu sử dụng
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn bằng các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc khuyến mại và thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký.

Dữ liệu sử dụng

 

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua bất kỳ thiết bị nào (“Dữ liệu sử dụng”).

Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.
Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng một thiết bị, Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị, địa chỉ IP của thiết bị, hệ điều hành thiết bị của bạn, loại trình duyệt Internet bạn sử dụng, thiết bị duy nhất số nhận dạng và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi dữ liệu cookies

 

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi nắm giữ một số thông tin nhất định.
Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

0,1. Cookie phiên: Chúng tôi sử dụng Cookie phiên để vận hành Dịch vụ của chúng tôi.
0,2. Cookie ưu tiên: Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ các sở thích của bạn và các cài đặt khác nhau.
0,3. Cookie bảo mật: Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho các mục đích bảo mật.
0,4. Cookie Quảng cáo: Cookie Quảng cáo được sử dụng để cung cấp cho bạn những quảng cáo có thể liên quan đến bạn và sở thích của bạn.

Dữ liệu khác

 

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin sau: giới tính, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, chi tiết hộ chiếu, quốc tịch, đăng ký nơi cư trú và địa chỉ thực, số điện thoại (cơ quan, di động), chi tiết tài liệu về giáo dục, trình độ chuyên môn, đào tạo chuyên nghiệp, thỏa thuận việc làm, thỏa thuận NDA, , thông tin về tiền thưởng và tiền bồi thường, thông tin về tình trạng hôn nhân, các thành viên gia đình, số an sinh xã hội (hoặc số nhận dạng người nộp thuế khác), vị trí văn phòng và các dữ liệu khác.

5. Sử dụng dữ liệu

 

SSKPI sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:
0,1. để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi;
0,2. Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi;
0,3. để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy;
0,4. để cung cấp hỗ trợ khách hàng;
0,5. để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình;
0,6. để giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
0,7. để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật;
0,8. để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp cho nó;
0,9. để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả việc lập hóa đơn và thu tiền;
0,10. để cung cấp cho bạn các thông báo về tài khoản và / hoặc đăng ký của bạn, bao gồm các thông báo hết hạn và gia hạn, hướng dẫn qua email, v.v.;
0,11. để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như hàng hóa, dịch vụ và sự kiện mà bạn đã mua hoặc yêu cầu trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó;
0,12. theo bất kỳ cách nào khác mà chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin;
0,13. cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

6. Lưu trữ dữ liệu

 

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

7. Chuyển dữ liệu

 

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của bạn.
Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, đến Việt Nam và xử lý tại đó.
Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư này, sau khi bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.
SSKPI sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật của dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

8. Tiết lộ dữ liệu

 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp:

0,1. Tiết lộ để Thực thi Pháp luật.
Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền.
0,2. Giao dịch kinh doanh.
Nếu chúng tôi hoặc các công ty con của chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao.
0,3. Các trường hợp khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn:
0,3.1. cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi;
0,3.2. cho các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp của mình;
0,3.3. để thực hiện mục đích mà bạn cung cấp cho nó;
0,3.4. với mục đích đưa biểu tượng của công ty bạn lên trang web của chúng tôi;
0,3,5. cho bất kỳ mục đích nào khác do chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin;
0,3.6. với sự đồng ý của bạn trong bất kỳ trường hợp nào khác;
0,3.7. nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.

9. Bảo mật dữ liệu

 

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

SSKPI cam kết không truy cập, tiết lộ tài khoản và mật khẩu hoặc thay đổi thông tin tài khoản của người dùng trừ khi:

  • Có yêu cầu đặc biệt từ khách hàng hoặc;
  • Có pháp lệnh của toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, SSKPI có thể thông báo cho khách hàng về việc cung cấp những thông tin đó nếu không trái với quy định của pháp luật.

Trường hợp khách hàng yêu cầu thay đổi thông tin liên quan đến tài khoản ưu đãi, thông tin liên hệ; hoặc thực hiện bất kỳ tác động nào liên quan đến tài khoản đặc quyền, khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho SSKPI các yêu cầu pháp lý được pháp luật Việt Nam xác thực. Sau khi nhận được yêu cầu, SSKPI sẽ hình dung và thông báo cho khách hàng sau.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế quyền truy cập vào máy tính và / hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra với tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thức được bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Bạn không được sử dụng làm tên người dùng tên của người hoặc tổ chức khác hoặc tên của người hoặc tổ chức khác không được cung cấp hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu tuân theo bất kỳ quyền nào của người khác hoặc tổ chức không phải bạn mà không có sự cho phép thích hợp. Bạn không được sử dụng làm tên người dùng bất kỳ tên nào xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu.
Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung, hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định riêng của chúng tôi.

10. Liên hệ với chúng tôi

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Hân hạnh được đồng hành cùng sự phát triển của bạn

SSKPI luôn tìm kiếm những cơ hội hợp tác, trao đổi chuyên môn, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp để cùng phát triển vững mạnh Đăng ký ngay

Điều khoản Bảo mật - Phần mềm KPI tích hợp sẵn 5.000 chỉ tiêu KPIs chuẩn nhất

Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn