Chính sách & Điều khoản

CÁC ĐIỀU KHOẢN

Cập nhật lần cuối: 2021-01-01

1. Giới thiệu

 

Chào mừng bạn đến với Phần mềm SSKPI (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chúng tôi”)!
Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”, “Điều khoản Dịch vụ”) chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi tại www.sskpi.com (gọi chung hoặc riêng “Dịch vụ”) do SSKPI điều hành.

Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi cũng điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin do bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.

Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (“Thỏa thuận”). Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các Thỏa thuận, và đồng ý bị ràng buộc với chúng.

Nếu bạn không đồng ý với (hoặc không thể tuân thủ) các Thỏa thuận, thì bạn có thể không sử dụng Dịch vụ, nhưng vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email đến [email protected] để chúng tôi có thể cố gắng tìm ra giải pháp. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

2. Truyền thông

 

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả những thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc bằng cách gửi email đến [email protected]
Bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký. SSKPI không chịu trách nhiệm về mọi quyền lợi của người đăng ký trong trường hợp thông tin đăng ký không chính xác. SSKPI có quyền từ chối phục vụ, xóa nội dung của bạn mà không cần bồi hoàn trong trường hợp thông tin đăng ký không chính xác vì bất kỳ lý do gì.
Thông tin người dùng được bảo mật nghiêm ngặt bởi SSKPI. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin của người dùng cho bên thứ ba khi chưa được họ cho phép.

3. Dùng thử miễn phí

 

SSKPI có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp bản dùng thử miễn phí trong một khoảng thời gian giới hạn (“Bản dùng thử miễn phí”).

Thứ nhất, SSKPI sẽ cung cấp Thỏa thuận cấp phép dùng thử. Bạn cần làm rõ và sau đó đồng ý với các điều khoản cấp phép trước khi bắt đầu dùng thử. Sau đó, SSKPI có trách nhiệm cung cấp cho bạn tài khoản dùng thử. Bạn được phép truy cập tài khoản Dùng thử với dữ liệu thực của mình. Không có giới hạn sẽ được áp dụng cho chức năng. Bạn sẽ không bị tính bất kỳ khoản phí thanh toán nào.

Thời gian sử dụng chương trình dùng thử miễn phí này cũng sẽ được SSKPI xác định trong Thỏa thuận cấp phép dùng thử. Khi hết thời hạn cấp phép, bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản dùng thử đó nữa.

Dữ liệu và nội dung của bạn có thể bị xóa khỏi hệ thống sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn sử dụng dịch vụ. Trước khi bị xóa khỏi hệ thống, SSKPI sẽ thông báo cho bạn.
Bảo mật Nội dung của bạn vẫn còn trên hệ thống trong trường hợp này tuân thủ các điều khoản khác có trong “Thỏa thuận” này.

4. Thay đổi phí

 

SSKPI, theo quyết định riêng của mình và vào bất kỳ lúc nào, có thể sửa đổi phí Đăng ký cho các Đăng ký. Mọi thay đổi về phí Đăng ký sẽ có hiệu lực vào cuối Chu kỳ thanh toán hiện tại khi đó.

SSKPI sẽ cung cấp cho bạn một thông báo trước hợp lý về bất kỳ thay đổi nào trong phí Đăng ký để bạn có cơ hội chấm dứt Đăng ký của mình trước khi thay đổi đó có hiệu lực.
Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi phí Đăng ký có hiệu lực cấu thành việc bạn đồng ý thanh toán số tiền Phí đăng ký đã sửa đổi.

Tất cả các khoản phải trả phải được thanh toán trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày được kích hoạt trên các tài liệu pháp lý đó *.
* Ngày kích hoạt bao gồm ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ trên hóa đơn cụ thể cũng như hợp đồng đã ký.
SSKPI triển khai dịch vụ cho khách hàng dưới hình thức đăng ký. Tùy chọn thanh toán có thể là hàng tháng hoặc hàng năm. Khách hàng có thể tự chọn phương thức thanh toán. Điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng dịch vụ.

5. Hoàn lại tiền

 

Khi bạn đã hoàn tất thanh toán, đơn đặt hàng của bạn không thể bị hủy và không thể hoàn lại tiền.
Phí kích hoạt chỉ được tính một lần khi khởi tạo hệ thống. Phí không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

6. Nội dung

 

Nội dung được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ này là tài sản của SSKPI hoặc được sử dụng với sự cho phép. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, sử dụng lại, tải xuống, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng Nội dung nói trên, cho dù toàn bộ hoặc một phần, cho mục đích thương mại hoặc vì lợi ích cá nhân mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

7. Hạng mục Cấm

 

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều khoản. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ:
0,1. Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của quốc gia hoặc quốc tế.
0,2. Với mục đích lợi dụng, làm tổn hại hoặc cố gắng lợi dụng hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho họ xem nội dung không phù hợp hoặc các hình thức khác.
0,3. Để truyền hoặc mua bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm bất kỳ “thư rác”, “thư dây chuyền”, “thư rác” hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác.
0,4. Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty, nhân viên của Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
0,5. Theo bất kỳ cách nào xâm phạm quyền của người khác, hoặc theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, đe dọa, gian lận hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào.
0,6. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ức chế việc sử dụng hoặc hưởng thụ Dịch vụ của bất kỳ ai hoặc hành vi mà chúng tôi xác định có thể gây tổn hại hoặc xúc phạm đến Công ty hoặc người dùng Dịch vụ hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Ngoài ra, bạn đồng ý không:
0,1. Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc gây trở ngại cho việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác, bao gồm cả khả năng họ tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Dịch vụ.
0,2. Sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ.
0,3. Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
0,4. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ.
0,5. Đưa vào bất kỳ vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
0,6. Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Dịch vụ, máy chủ mà Dịch vụ được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ.
0,7. Tấn công Dịch vụ thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
0,8. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng hoặc làm sai lệch xếp hạng Công ty.
0,9. Nếu không, cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ.

8. Phân tích

 

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

9. Tài khoản

 

Bạn sẽ được cấp một tài khoản (account) được tạo từ đăng ký kinh doanh của bạn ở bước trước.
Bạn sẽ cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn, để đảm bảo việc truy cập phần mềm không vi phạm thỏa thuận này; đồng thời, đảm bảo sự tuân thủ của tất cả người dùng dưới sự quản lý của bạn.
Bạn có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhân lực và đường truyền do SSKPI đề nghị để tổ chức khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm.
Khi nhận được tài khoản ban đầu từ SSKPI, bạn có trách nhiệm thiết lập hoặc gia hạn mật khẩu của mình.
Bạn chấp nhận các chỉnh sửa, sửa lỗi, nâng cấp và bảo trì từ SSKPI để các tính năng của dịch vụ hoạt động trôi chảy và an toàn.

10. Sở hữu trí tuệ

 

Dịch vụ và nội dung gốc của nó (không bao gồm Nội dung do người dùng cung cấp), các tính năng và chức năng đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của SSKPI và các nhà cấp phép của SSKPI. Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của trong và ngoài nước. Các nhãn hiệu của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SSKPI.

11. Chính sách Bản quyền

 

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Nội dung đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm”) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho một chủ sở hữu bản quyền và bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của bạn qua email tới [email protected], với dòng tiêu đề: “Vi phạm Bản quyền” và đưa vào đơn khiếu nại của bạn mô tả chi tiết về Hành vi vi phạm bị cáo buộc như được nêu chi tiết bên dưới, trong “Thông báo DMCA và Thủ tục Khiếu nại Vi phạm Bản quyền”

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) vì những tuyên bố xuyên tạc hoặc thiếu thiện chí về việc vi phạm bất kỳ Nội dung nào được tìm thấy trên và/hoặc thông qua Dịch vụ về bản quyền của bạn.

12. Điều khoản không tiết lộ

 

Theo thỏa thuận này, các bên có thể tiết lộ cho nhau thông tin bí mật (“Thông tin bí mật”). Thông tin bí mật sẽ được giới hạn trong các điều khoản và giá cả theo Thỏa thuận này và Đơn đặt hàng của bạn, Nội dung của bạn nằm trong Dịch vụ và tất cả thông tin được xác định rõ ràng là bí mật vào thời điểm đó. điểm được tiết lộ.

Thông tin bí mật của một Bên sẽ không bao gồm thông tin: (a) là hoặc trở thành một phần của miền công cộng do bên kia không có hành động hoặc thiếu sót; (b) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên kia trước khi tiết lộ và không được bên kia tiết lộ trực tiếp hoặc gián tiếp từ bên tiết lộ; (c) được tiết lộ một cách hợp pháp cho bên kia bởi bên thứ ba mà không giới hạn việc tiết lộ; hoặc (d) được phát triển độc lập bởi bên kia.

Mỗi bên đồng ý không tiết lộ Thông tin bí mật của bên kia cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tiết lộ thông tin bí mật cho bên nhận trừ khi Đơn đặt hàng, Hợp đồng hoặc các tài liệu khác do hai bên ký kết với các quy định khác nhau; tuy nhiên, chúng tôi sẽ bảo vệ tính bí mật của nội dung của bạn nằm trong Dịch vụ trong suốt thời gian nội dung đó nằm trong Dịch vụ.

Mỗi bên chỉ được phép tiết lộ Thông tin bí mật cho nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ, những người được yêu cầu bảo vệ nó khỏi tiết lộ trái phép theo cách thức không kém phần bảo vệ so với yêu cầu theo Thỏa thuận này và mỗi bên có thể tiết lộ Thông tin bí mật của bên kia trong bất kỳ thủ tục nào hoặc cho một tổ chức chính phủ theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi sẽ bảo vệ tính bí mật của Nội dung của Bạn trong Dịch vụ theo các quy định về quyền riêng tư của SSKPI được xác định là một phần của “Thỏa thuận” áp dụng cho Đơn hàng của Bạn.

13. Thông báo DMCA và Thủ tục đối với Khiếu nại Vi phạm Bản quyền

 

Bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA) bằng cách cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi thông tin sau bằng văn bản (xem 17 U.S.C 512 (c) (3) để biết thêm chi tiết):
0,1. chữ ký điện tử hoặc chữ ký vật lý của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi của bản quyền;
0,2. mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm, bao gồm URL (tức là địa chỉ trang web) của vị trí tồn tại tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền;
0,3. xác định URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi chứa tài liệu mà bạn cho là vi phạm;
0,4. địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
0,5. tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
0,6. một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
Bạn có thể liên hệ với Đại lý Bản quyền của chúng tôi qua email tại [email protected]

14. Báo cáo lỗi và phản hồi

 

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trực tiếp tại [email protected] hoặc qua các trang web và công cụ của bên thứ ba với thông tin và phản hồi liên quan đến lỗi, đề xuất cải tiến, ý tưởng, vấn đề, khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi (“Phản hồi”). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) bạn sẽ không giữ lại, có được hoặc khẳng định bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào khác đối với hoặc đối với Phản hồi; (ii) Công ty có thể có các ý tưởng phát triển tương tự như Phản hồi; (iii) Phản hồi không chứa thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; và (iv) Công ty không có bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với Phản hồi. Trong trường hợp không thể chuyển giao quyền sở hữu đối với Phản hồi do luật bắt buộc hiện hành, bạn cấp cho Công ty và các chi nhánh của Công ty quyền sử dụng độc quyền, có thể chuyển nhượng, không thể hủy ngang, miễn phí, có thể cấp phép lại, không giới hạn và vĩnh viễn ( bao gồm sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và thương mại hóa) Phản hồi theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào.

15. Nội dung, Dịch vụ và Trang web của Bên thứ ba

 

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của SSKPI.

SSKPI không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo cung cấp của bất kỳ tổ chức / cá nhân nào trong số này hoặc trang web của họ.

CHÚNG TÔI KHUYẾN CÁO BẠN ĐỌC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA MÀ BẠN TRUY CẬP.

Dịch vụ có thể cho phép Bạn liên kết đến, chuyển Nội dung của Bạn hoặc Nội dung của Bên thứ ba hoặc truy cập các trang web, nền tảng, nội dung, sản phẩm, dịch vụ và thông tin của bên thứ ba. (“Dịch vụ của bên thứ ba”). SSKPI không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về Dịch vụ của bên thứ ba. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các điều khoản truy cập và sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba và nếu SSKPI truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba thay mặt bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Dịch vụ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc truy cập và sử dụng, bao gồm thông qua mật khẩu, thông tin đăng nhập hoặc thẻ phát hành của bạn hoặc được cung cấp cho Bạn, được cho phép theo các điều khoản truy cập và sử dụng cho các dịch vụ đó.

Nếu Bạn chuyển hoặc gây ra việc Chuyển Nội dung của Bạn hoặc Nội dung của Bên thứ ba từ Dịch vụ sang Dịch vụ của Bên thứ ba hoặc đến một vị trí khác, việc chuyển giao đó cấu thành sự phân phối của Bạn, không phải bởi SSKPI.

Mọi Nội dung của Bên thứ ba mà chúng tôi có thể truy cập được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ bảo hành nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ kiểm soát, giám sát hoặc sửa đổi Nội dung của bên thứ ba. Chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Nội dung của bên thứ ba.

Bạn thừa nhận rằng: (i) Bản chất, loại, chất lượng và tính khả dụng của Nội dung bên thứ ba có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong Chu kỳ dịch vụ và (ii) các tính năng của Dịch vụ tương tác với Dịch vụ của bên thứ ba như Facebook ™, YouTube ™ và Twitter ™, v.v., tùy thuộc vào tính khả dụng của API của bên thứ ba tương ứng (giao diện lập trình ứng dụng). Chúng tôi có thể cần cập nhật, thay đổi hoặc sửa đổi Dịch vụ theo Thỏa thuận này do thay đổi hoặc không lấy được Nội dung của bên thứ ba, Dịch vụ của bên thứ ba hoặc API. Nếu bên thứ ba ngừng cung cấp nội dung hoặc API của bên thứ ba đối với các điều khoản hợp lý cho Dịch vụ, dựa trên quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể ngừng cung cấp quyền truy cập vào Nội dung hoặc Bản dịch. Bên thứ ba bị ảnh hưởng mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn. Bất kỳ thay đổi nào đối với Nội dung và Dịch vụ hoặc
Các API của bên thứ ba, bao gồm cả việc không có sẵn, trong Chu kỳ dịch vụ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này hoặc các đơn đặt hàng Hiện tại và Bạn sẽ không được hoàn lại tiền, tín dụng hoặc các khoản bồi thường khác cho bất kỳ thay đổi nào như vậy.

16. Tuyên bố từ chối bảo hành

 

CÁC DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. CÔNG TY KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI VIỆC VẬN HÀNH CÁC DỊCH VỤ CỦA HỌ, HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC BAO GỒM Ở ĐÓ. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY, NỘI DUNG CỦA CHÚNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC TỪ CHÚNG TÔI LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN.
KHÔNG CÓ CÔNG TY NÀO BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO LIÊN KẾT VỚI CÔNG TY ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO TÔN TRỌNG SỰ HOÀN THIỆN, AN TOÀN, TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH CÓ SN CỦA DỊCH VỤ. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, KHÔNG CÓ CÔNG TY NÀO LIÊN KẾT VỚI ĐẠI DIỆN CÔNG TY HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG CỦA HỌ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO DÙNG QUA DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ LÀM CHO NÓ CÓ SN KHÔNG CÓ VIRUS VI HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN.
CÔNG TY Ở ĐÂY TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ TRUYỀN CẢM HỨNG HOẶC NGỤ Ý, TRUYỆN HOẶC KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, KHÔNG LẠM PHÁT VÀ PHÙ HỢP VỚI CÁC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.
VIỆC BẮT ĐẦU KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.

17. Giới hạn trách nhiệm

 

NGOẠI TRỪ KHI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CẤM, BẠN SẼ GIỮ CHO CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI RẤT NHIỀU HẠN CHẾ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, CÁ NHÂN, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ, HOẶC HẬU QUẢ NÀO, BAO GỒM CÁC KHOẢN TRÍCH THEO DÕI VÀ TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ BỐ TRÍ VÀ SẮP XẾP, HOẶC KHI THỬ HOẶC KHI XUẤT HIỆN, NẾU CÓ BẤT CỨ, BẤT CỨ HOẶC KHÔNG CÓ SẮP XẾP HOẶC SẮP XẾP), DÙ TRONG MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, ĐÀM PHÁN HOẶC HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG KHÁC, HOẶC SẮP XẾP NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, PHÁT SINH TỪ THỎA THUẬN NÀY VÀ BẤT KỲ HÀNH VI VI PHẠM NÀO CỦA BẠN BẤT KỲ LUẬT LIÊN BANG, NHÀ NƯỚC HOẶC ĐỊA PHƯƠNG, THỐNG KÊ, QUY TẮC HOẶC QUY ĐỊNH, NGAY CẢ NẾU CÔNG TY ĐÃ TRẢ LỜI KHẢ NĂNG TRƯỚC . NGOẠI TRỪ DO PHÁP LUẬT CẤM, NẾU CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỘT PHẦN CỦA CÔNG TY, NÓ SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG SỐ TIỀN ĐƯỢC TRẢ CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ / HOẶC DỊCH VỤ VÀ KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO SẼ CÓ THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC TRÁCH NHIỆM. MỘT SỐ TRẠNG THÁI KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI VẬT LÝ, SỰ CỐ HOẶC HẬU QUẢ, VÌ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRƯỚC CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

18. Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và cấm truy cập Dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, theo quyết định riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm Điều khoản.

Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.
Tất cả các điều khoản của Điều khoản mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

19. Luật điều chỉnh

 

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam, luật điều chỉnh áp dụng cho thỏa thuận mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật.
Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế cũng như thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

20. Thay đổi đối với dịch vụ

 

Chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi Dịch vụ của mình và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp qua Dịch vụ, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ đối với người dùng, bao gồm cả người dùng đã đăng ký.

21. Sửa đổi Điều khoản

 

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản này theo định kỳ.
Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi đăng các Điều khoản sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào, vì chúng ràng buộc bạn.
Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không được phép sử dụng Dịch vụ nữa.

22. Từ bỏ và Hiệu lực từng phần

 

Không có sự từ bỏ nào của Công ty đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong Điều khoản sẽ được coi là sự từ bỏ tiếp tục hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác và bất kỳ sự thất bại nào của Công ty trong việc khẳng định một quyền hoặc quy định theo Điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản bị tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu để các điều khoản còn lại của Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực và hiệu lực.

23. Lời cảm ơn

 

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý ĐƯỢC HỌ TRẢ LỜI.

24. Liên hệ với chúng tôi

 

Vui lòng gửi phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của bạn qua email: [email protected]

Hân hạnh được đồng hành cùng sự phát triển của bạn

SSKPI luôn tìm kiếm những cơ hội hợp tác, trao đổi chuyên môn, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp để cùng phát triển vững mạnh Đăng ký ngay

SSKPI - Chính sách và Điều khoản - Phần mềm KPI tích hợp sẵn 5.000 chỉ tiêu KPIs chuẩn nhất

Đăng ký tư vấn
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    Gọi cho chúng tôi
    Rút gọn